ساختمان هوشمند این امکان را برای شما فراهم می کند تا از راه دور و در هر لحظه ای از شبانه روز از اسناد، تجهیزات و کلیت ساختمان به طور هوشمند و غیر قابل رخنه حفاظت کنید و با سیستم های نظارتی آنلاین، تصویر زنده تمام فضاها را داشته باشید و در صورت نیاز از راه دور آنها را کنترل کنید.